Pamiętaj o sprawozdaniu rocznym wywozu odpadów medycznych

Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

 • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kto jest wytwórcą odpadów

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

Kto prowadzi ewidencję odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi posiadacz odpadów, tj. wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady.

Kto może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów, czyli wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadów, mogą prowadzić:

 • wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujący odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów.
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Pamiętaj, że prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia cię od sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów

 1. Wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji jeśli przekazali pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania.
 2. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które korzystają z odpadów na potrzeby własne.
 3. Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. odpady opakowaniowe, zużyte artykuły konsumpcyjne, leki i opakowania po lekach zbierane przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).
 4. Podmioty wytwarzające rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zgodnie z katalogiem z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.