Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie odpadów niebezpiecznych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020 poz. 1742), które wprowadza wymagania dotyczące oznaczenia opakowań dla odpadów niebezpiecznych. Obowiązek ten dotyczy również wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami w Rozporządzeniu, w szczególności wskazujemy zapis § 9 wyżej wymienionego aktu prawnego, które dotyczy konieczności umieszczania etykiet informacyjnych na opakowaniu dla odpadów niebezpiecznych. Informacje na etykietach zamieszczane są przez wytwórców odpadów i aktualizowanie przez każdego kolejnego posiadacza tychże odpadów. Szczegóły związane z informacji zawartymi na etykiecie, o której mowa powyżej zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia.

Załącznik nr 1