LOGISTYKA ODPADÓW I OPAKOWAŃ MEDYCZNYCH

Ofertę dotyczącą logistyki odpadów ustalamy z każdym klientem indywidualnie.
Oferta jest uzależniona od lokalizacji, częstotliwości odbiorów oraz ilości oddawanych miesięcznie odpadów. Zachęcamy do kontaktu.

W celu ułatwienia Państwu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru w naszej ofercie posiadamy worki i pojemniki do odpadów medycznych/weterynaryjnych

Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów wg poniższej specyfikacji:Kod Odpadu Rodzaj odpadów
06 04 04 Odpady zawierające rtęć
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 180103
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
(z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 180106
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione ww 180106
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 180108 (nie dotyczy leków psychotropowych)
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 180103
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 180202)
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 180202
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 180207
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi - materiały filtracyjne z urządzeń laboratoryjnych
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
16 02 13 S* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 (świetlówki)
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne ( w tym przeterminowane
odczynniki chemiczne)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć